Компанийн санхүү

Зогсолтгүй хөгжиж, амжилтаараа ялгаръя

Санхүү бүртгэлийн тогтолцоо

Айтүүлс ХК-ийн санхүүгийн алба нь тус компаниас баримтлах нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогыг боловсруулах, боловсронгуй болгох, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, орлого, зардлын төсвийг боловсруулж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих, бизнесийн нэгжүүдэд зардлын хуваарилалт хийх, санхүүгийн тайлан бэлтгэж, удирдлагыг мэдээллээр хангах, хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар санхүүгийн тайлангаа баталгаажуулж, олон нийтэд мэдээлэх, гадаад, дотоод хэрэглэгчдийн шийдвэр гаргах хэрэгцээг хангасан үнэн зөв санхүүгийн мэдээллээр хангах чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг.

Мөн Монгол улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, НББОУСтандарт, СТОУСтандарт, ААНОАТатварын хууль болон татварын бусад хууль, Сангийн сайдын тушаалаар батлагдсан нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал болон санхүүгийн тайлангийн талаар Монгол улсын Засгийн газар, Сангийн яам, Татварын ерөнхий газраас бусад заавар, журам, компанийн Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлан мөрдүүлж байгаа Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг болон бусад дүрэм, журам, зааврыг үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгодог.

Дотоод аудитын газар нь компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлд ажлаа тайлагнадаг. Дотоод аудитын үйл ажиллагааны зорилго нь бие даасан байдалтайгаар эрсдэлийн удирдлага, дотоод хяналтын системийн үр ашгийг үнэлж, бодит баталгаажуулалт болон зөвлөгөөгөөр хангах бөгөөд компаний үйл ажиллагааг сайжруулах, нэмэлт үнэ цэнийг бий болгох явдал юм.

Дотоод аудитын газар нь компанийн дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо үр дүнтэй, оновчтой байгаа эсэх, хууль эрх зүй, компанийн бодлого, заавар, журам, бизнесийн ёс зүйн хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажилладаг ба үнэлэлт өгдөг.

Илэрсэн болон илэрч болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх, бууруулах, алдаа, дутагдлыг засах, үйл ажиллагааг сайжруулах талаар Гүйцэтгэх удирдлага болон бусад газар, нэгжид зөвлөдөг. Аудитын үр дүн, аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн талаар Төлөөлөн удирдах зөвлөлд тайлагнах, улмаар компанийн үйл ажиллагааг сайжруулах, хувь нийлүүлэгчид, харилцагчдын эрх ашгийг хамгаалахад чиглэгдсэн хяналтыг хэрэгжүүлдэг.