Aftersales Services

uilchilgee

Support department works from 09:00 am to 06:00 pm on workdays.

Issues solved by support department

 • Get detailed information about products and services
 • Get information about service term and payment
 • Get instructions about adjustment settings of products and services
 • Get instructions on customer system usage
 • Receive complaints

 

 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
 • Үйлчилгээний хугацаа болон төлбөрийн талаарх мэдээлэл
 • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тохиргооны талаар болон засвар үйлчилгээний зааварчилгаа авах
 • Хэрэглэгчийн системийн ажиллагаа болон зааварчилгаа авах
 • Санал гомдол хүлээн авах зэрэг асуудлаар Тусламж үйлчилгээний албатай холбогдох боломжтой.

Issues solved by Technology and development department

 • Check and solve any technical problems with products and services.
 • Get technical guidance from professional engineers
 • Inquiries regarding data center services and products
 • Хэрэглэгчийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ дээр гарсан асуудлуудыг техникийн талаас шалгуулах түүнийг шийдвэрлэх засварлах
 • Техникийн заавар зөвлөмжийг мэргэжлийн инженерүүдээс авах
 • Датацентрийн холбоотой бүтээгдэхүүн үйлчилгээний талаар